Regulamin

 

Władza

Na czele 3 Pułku Piechoty stoi jego dowódca – Pułkownik. Władza pułkownika jest niemal nieograniczona. Tylko on może awansować danego gracza do stopnia oficerskiego. Pułkownik nie ma zwierzchnika. Wszelkie przedsięwzięcia, które w swym charakterze mogłyby zmienić strukturę czy zasady w pułku, muszą zostać przedstawione pułkownikowi i zatwierdzone przez niego. Z tego też powodu, tylko Pułkownik ma prawo do zapisywania nowych graczy (Rekrutów) w szeregi pułku oraz wydalania ich z niego. Może to również uczynić na wniosek młodszych stopniem oficerów (Kapitanów).

Pułkownik ma prawo do powołania jednego swojego zastępcy, który to otrzymuje wówczas stopień Majora i cieszy się pełnią praw (i obowiązków) przysługujących mu z uwagi na zastępowania dowódcy. Jedynym zwierzchnikiem Majora jest jego bezpośredni przełożony i dowódca pułku zarazem – Pułkownik.

W przypadku nieobecności żadnego z w/w oficerów, najwyższy stopniem pozostaje Kapitan. Kapitanem jest mianowany przez Pułkownika oficer, który odpowiedzialny jest za pododdział wielkości kompanii (24+2 graczy). Szczegółowy wykaz jego obowiązków znajduje się w zakładce: „Rangi”.

Kapitan, podobnie jak Pułkownik, ma prawo do powołania jednego zastępcy. W tym wypadku jednak zgodę na zastępcę wyrazić musi Pułkownik, lub Major w czasie jego nieobecności. Zastępca Kapitana otrzymuje stopień Porucznika. Analogicznie do Majora, Porucznik cieszy się pełnią praw swojego bezpośredniego przełożonego w czasie jego nieobecności (w tym wypadku prawa te czerpie od Kapitana).

Organizacja

Pułk z Pułkownikiem na czele składa się z 26 osobowych kompanii (24 fizylierów + 2 oficerów). Bezpośrednim dowódcą Kompanii pozostaje jej Kapitan, którego w myśl hierarchii panującej we wszystkich armiach świata, bezpośrednim dowódcą jest Pułkownik. Pułkownik zatem jest pośrednim dowódcą Kompanii. Kompania zobowiązana jest do utrzymywania wysokiej gotowości bojowej poprzez prowadzenie w swoim zakresie regularnych ćwiczeń i manewrów (treningi). Plan takich treningów oraz koncepcję na ich przeprowadzenie opracowują oficerowie kompanii. Jeżeli jakiś plan zostaje świeżo opracowany i nie był jeszcze zrealizowany w praktyce, Kapitan ma obowiązek przedłożyć go swojemu przełożonemu (Pułkownikowi) do zatwierdzenia. Wymagana jest znajomość wzoru konspektu (planu treningu). Każdy nowo mianowany oficer otrzymuje taki wzór, aby ujednolicić zasady opracowywania ćwiczeń.

W czasie bitwy (linebattle) istnieje tzw. Łańcuch dowodzenia – dowództwo na polu walki sprawuje bezpośredni przełożony walczącego pododdziału (kompanii) bądź najwyższy stopniem gracz (domyślnie jest to dowódca walczącej kompanii, chyba że pułkownik postanowi inaczej). W chwili śmierci najwyższego stopniem, dowództwo automatycznie przechodzi na kolejnego najwyższego stopniem gracza. Jeżeli polegną wszyscy oficerowie (co może się zdarzyć), dowództwo przechodzi na najwyższego stopniem podoficera lub fizyliera. Ze względu na mnogość graczy posiadających stopień fizyliera, o kolejności w łańcuchu dowodzenia decyduje kolejność na liście dostępnej w zakładce „Skład kompanii”. Warto zapamiętać kto znajduje się nad nami na owej liście.

Żołnierze

  • Każdy żołnierz musi uczestniczyć w co najmniej połowie treningów w każdym miesiącu, jeśli nie jest to możliwe, powinien wcześniej poinformować dowódcę o planowanej nieobecności.
  • W pułku obowiązuje całkowity zakaz ranienia i zabijania sojuszników. Wyjątkiem są oficerowie którzy mogą uśmiercić żołnierza, który uniemożliwia prowadzenie skutecznej walki.
  • Zakazuje się zachowań sprzecznych z rozkazami.
  • W trakcie bitew oraz treningów żołnierze powinni zachować ciszę, co pozwoli na sprawne dowodzenie batalionami.
  • Na bitwach batalion powinien stawić się w całym składzie, wszelkie nieobecności należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Rekrutacja

  • Podanie zostanie rozpatrzone przez Korpus Oficerski, który, jeśli nie znajdzie przeciwwskazań, ogłosi decyzję o przyjęciu rekruta.
  • Rozpatrzenie podania najczęściej następuje w przeciągu tygodnia od jego złożenia.
  • Rekruci mają obowiązek stawiania się na wszystkich treningach, jeśli nie jest to możliwe, należy co najmniej dzień przed treningiem zgłosić nieobecność u swojego Kapitana lub u Porucznika
  • Mianowanie rekruta na fizyliera następuje po opanowaniu przez niego podstawowych formacji oraz pokazaniu swoich umiejętności walki na dystans oraz w zwarciu, zarówno bagnetem jak i szablą.
  • Fizylier może zostać zdegradowany do rekruta

System kar i nagród

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą:
 • słowne upomnienie
 • wykluczenie z najbliższych bitew bądź treningów
 • zawieszenie w obowiązkach członka pułku
 • degradacja
 • wykluczenie z pułku z możliwością powrotu po miesiącu z rangą rekruta
 • wykluczenie z pułku bez możliwości powrotu
 1. Nagrody za przykładne zachowanie to:
 • słowna pochwała
 • czasowe nadanie specjalnego tytułu
 • odznaczenie jednym z orderów pułku
 • awans
 1. Przyznawać wyżej wymienione kary i nagrody mogą jedynie Oficerowie.

Postanowienia końcowe

 • Każdy członek pułku zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu
 • Korpus Oficerski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uzgodnienia w członkami pułku. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po tygodniu od ich oficjalnego ogłoszenia.


Podpisali:

Pułkownik Hubal


Wszystkie prawa zastrzeżone!
Zakaz kopiowania.